Regulamin konkursu plastycznego „Moja recepta na zdrowie”

KONKURS PROFILAKTYCZNY

Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Margoninie ogłasza konkurs plastyczny: „Moja recepta na zdrowie”

§ 1. Cel konkursu:

1. Promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych.

2. Zaangażowanie dzieci do działań profilaktycznych.

3. Zainspirowanie kreatywności dzieci w procesie zdobywania różnorodnych umiejętności życiowych.

4. Uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych z uzależnieniami.

5. Uzyskanie oryginalnych projektów prac, promujących zachowanie zdrowego trybu życia.

§ 2. Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas I – VIII z terenu Miasta i Gminy Margonin

2. Konkurs będzie prowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

– grupa od I do IV klasy,

– grupa od V do VIII klasy

3. Temat konkursu plastycznego:

„Moja recepta na zdrowie”

4. Technika wykonania – dowolna.

5. Forma – plakat może być w formacie A4, A3.

6. Prace należy wykonać indywidualnie.

7. Każdy uczestnik ma prawo złożyć tylko jedną pracę plastyczną.

8. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, klasa

§ 3. Przebieg konkursu:

1. Zgłoszenia i prace konkursowe należy składać do dnia 28 maja 2021 r. do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie; Szkoły Podstawowej w Margoninie, Szkoły Podstawowej w Lipinach, Szkoły Podstawowej w Radwankach – do pedagogów szkolnych

2. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej

3. Komisja oceniać będzie:

– profilaktyczny przekaz treści,

– kreatywność, oryginalność i pomysłowość,

– formę estetyczną pracy.

4. Ogłoszenie wyników nastąpi 3 czerwca 2021 r. na Dniu Dziecka, który odbędzie się na Rynku w Margoninie.

5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

§ 4. Uwagi końcowe

1.Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

2. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora konkursu i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno – edukacyjnych na terenie gminy.