Regulamin koncertu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

Regulamin koncertu

Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

§ 1

1. Dane kontaktowe:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie ul. Powstańców Wielkopolskich 15, 64-830 Margonin, tel.: +48 67 28 46 119, e-mail: biuro@kulturalnymargonin.pl. REGON 572049724, NIP 764-23-50-455. Reprezentowany przez: Dyrektora Łukasza Malczewskiego.

2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady wydawania bezpłatnych wejściówek na wydarzenie organizowane przez MGOK Margonin.

3. Jeżeli w niniejszym Regulaminie jest mowa o: „koncercie” – rozumie się przez to koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który odbędzie się 29 lutego 2020 roku, o godzinie 18:00, w Hali Sportowej, przy ul. Polnej w Margoninie.

4.Ilekroć w Regulaminie mowa jest o stronie internetowej MGOK Margonin, oznacza to stronę internetową dostępną pod adresem: www.kulturalnymargonin.pl

5. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „osobie”, rozumie się przez to osobę w każdym wieku zarówno małoletnią jak i pełnoletnią.

§ 2

1. Koncert jest wydarzeniem kulturalnym o profilu imprezy bezpłatnej.

2. Organizator udostępnia publiczności 490 miejsc siedzących.

3. Organizator nie przewiduje udziału widzów na miejscach innych niż siedzące.

4. Koncert przewidziany jest jako wydarzenie trwające ok 1 h 30 minut. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia kontroli bezpieczeństwa w sytuacji udziału w koncercie osoby ochranianej, dla której przepisy wymagają kontroli osobistej osób przebywających w tym samym pomieszczeniu.

§ 3

1. Odbieranie wejściówek na koncert organizowane jest i prowadzone w formie bezpośredniej, w biurze MGOK Margonin w godzinach jego otwarcia.

2. Biuro mieszczące się w siedzibie MGOK przy ulicy Powstańców Wlkp. 15 w Margoninie jest czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

3. Każda osoba chcąca uczestniczyć w koncercie musi okazać się bezpłatną wejściówką.

4. Do indywidualnego odbioru wejściówki upoważnione są osoby od 13 roku życia.

5. Koncert objęty jest całkowitą rezerwacją miejsc, która następuje w formie udostępniania publiczności bezpłatnych, imiennych wejściówek.

6. Na wejściówce w widocznym miejscu umieszczone będzie imię i nazwisko uczestnika wydarzenia.

7. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie dwie wejściówki.

8. Na każdej z wejściówek zostanie umieszczone imię i nazwisko.

9. Przed wejściem na halę organizator dopuszcza weryfikację tożsamości osób wchodzących. W tym celu należy posiadać przy sobie dokument wystawiony na imię i nazwisko osoby wpisanej na wejściówce.

10. Pula miejsc jest ograniczona. Osoby bez wejściówek ze względów bezpieczeństwa nie będą wpuszczane na teren hali.

11. Dzieci do 7 roku życia mogą uczestniczyć w wydarzeniu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, bez okazania wejściówki przez dziecko.